کنترل کیفیت :


مدیر کنترل کیفیت پیش از آغاز کار خود باید دوره های آموزشی لازم را در اداره کل استاندارد یا آزمایشگاه های دارای تایید صلاحیت بگذرانند که این آموزش ها شامل آشنایی تخصصی با روشهای آزمون فرآورده تولیدی و آزمون های عمومی مورد نظر است.

کنترل فرایند آماری
ایزو 9001-2008
گواهینامه دوره آموزشی
یکپارچه سازی مدیریت دوره آموزشی
گواهینامه مدیریت پروژه
گواهینامه الزام مدیرت
گواهینامه تضمین کیفیت
گواهینامه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت
7910
8344
ایزو 10012
طراحی آزمایشات
استاندارد سازی
آشنایی با مقررات CE