متعلقات سیستم مکانیزه :


کاربرد


usage14992

عملکرد


operation14992

ویژگی ها


properties14992

ابعاد


dimensions14992

متریال


material14992